งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างในงานบริการ และเผยแพร่วิชาการ

2) งานบริการและเผยแพร่วิชาการและข่าวสารของเทศบาล

3) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานและกิจกรรมตามนโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล

4) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว

5) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์การให้บริการและเผยแพร่ ข้อมูลด้านวิชาการ โดยรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยยึดกฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เสนอข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา

6) งานรวบรวมสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์การให้บริการและเผยแพร่ ทางด้านวิชาการ

7) งานจัดทำหรือผลิตสื่อด้านประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ วารสาร เป็นต้น

8) รวบรวมข้อมูลกิจกรรม เช่น ภาพถ่าย , วีดีโอ และเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

6) งานควบคุมการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนต่างๆ

7) รับผิดชอบหน้าที่พิธีกรงานกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล

8) งานสารสนเทศ งานบริการข้อมูลข่าวสาร

9) งานรวบรวมเอกสารเพื่อเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเป็น เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

10) เผยแพร่ภาพกิจกรรมในเว๊บไซต์เทศบาล

11) งานส่งข้อความสั้น (sms) เชิญร่วมกิจกรรมเทศบาล

12) รับผิดชอบการทำข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล ตลอดจนตรวจสอบรายละเอียดข่าว ก่อนส่งให้ผู้สื่อข่าว รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และเก็บสำเนาไว้เพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ

13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย