นางสาวจิรัชยา แสนโคตร

นางสาวจิรัชยา แสนโคตร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์