ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1)บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย

2)รับผิดชอบบริหารงานทั่วไปในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

3)ปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

4)ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานจัดทำงบประมาณ

5)ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท รวมทั้งการตั้งงบประมาณและการโอน งบประมาณของฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 6)ประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในฝ่ายแผนงานและ งบประมาณก่อนนำเสนอผู้บริหารรับทราบ

7) ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำปรึกษา ปรับปรุง แก้ไข ติดตามและประเมินผลงาน แก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

9) ในกรณีที่ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานไปราชการ หรือลา หรือไม่สามารถ ปฏิบัติราชการได้