งานจัดทำงบประมาณ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ และดำเนินการ

2) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

3) งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

4) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

5) งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล

6) ควบคุม ตรวจสอบ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

7) งานจัดทำรวบรวมและรายงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

8) ควบคุมตรวจสอบการบันทึกข้อมูล E- LAAS

9) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย