งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างในงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น

2) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล

3) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน พัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือ ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยยึดถือกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์การให้บริการและเผยแพร่ทางด้านวิชาการ

5) งานจัดทำหรือผลิตสื่อด้านประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์แผ่นพับ วารสาร เป็นต้น

6) งานรวบรวมข้อมูลกิจกรรม เช่น ภาพถ่าย วีดีโอ และเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

7) เผยแพร่ภาพกิจกรรมในเว๊ปไซต์ ของเทศบาล

8) งานสารสนเทศ งานบริการข้อมูลข่าวสาร

9) งานรวบรวมเอกสารและบริการข้อมูล เพื่อเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

10)รับผิดชอบหน้าที่พิธีกรงานกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล

11)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย