ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย

2) รับผิดชอบบริหารงานทั่วไปในฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3) ปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานธุรการ งานนิติกรรม-สัญญา งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น

5) ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท รวมทั้งการตั้งงบประมาณและการโอน งบประมาณของฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

6) ประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7) ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการควบคุม ตรวจสอบให้คำ แนะนำปรึกษา ปรับปรุง แก้ไข ติดตามและประเมินผลงาน แก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย