ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี

งานธุรการและงานสารบรรณของกอง งานการเบิกจ่ายเงิน งานพัสดุและทรัพย์สินของกอง งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานสวัสดิการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกอง งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ งานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน และการให้บำเหน็จ ความดี ความชอบกรณีพิเศษ งานจัดเวรบุคลากรเข้าร่วมพิธี งานรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานสาธารณกุศลของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานเลขานุการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย