ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีภารกิจอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ งานศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อถ่าย ทอดและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ งานการให้บริการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่เยาวชนและประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย งานศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้และการลงทุน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและการลงทุน งานให้บริการ ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และการลงทุน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย งานส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น งานให้บริการ ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย