งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1)งานการวางระบบ พัฒนาระบบ ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล งานการศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักร ประมวลผล งานให้บริการ ให้คำแนะนำวิธีการดูแลรักษาเครื่องประมวลผลของเทศบาล

2) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3) ดูแลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการจัดเก็บบันทึก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ปัญหาระบบ GIS ถ้ามี 4) งานการวางระบบ พัฒนาระบบ ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน

5) งานบริการให้คำแนะนำวิธีการดูแล รักษา เบื้องต้น ระบบประมวลผลของหน่วยงาน

6) ควบคุมดูแลการให้บริการ GIS Care แก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ

7) ควบคุมงานออกแบบสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตกแต่งกราฟฟิกเว็บไซต์เทศบาล ออกแบบตามที่ได้รับมอบหมาย (Think media desing) 8) ควบคุมรับผิดชอบการจัดทำเว็บไซต์ของกองวิชาการและแผนงาน

9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย