งานนิติกรรมสัญญา

ฝ่ายนิติการ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) งานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การช่วยเหลือด้านกฎหมายต่างๆ

2) งานสอบสวน สืบสวน พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัย การร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์

3) งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

4) งานดำเนินการตามกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ

5) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างในงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์

6) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเทศบาล