งานจัดทำงบประมาณ

1)จัดเตรียมเอกสารแนะแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ

2) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ                                                                                   

3) งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

4) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

5) ควบคุมตรวจสอบการบันทึกข้อมูล E- LAAS

6) งานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ด้านการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล

7) งานประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

8) งานจัดทำแผนป้องกันการทุจริต

9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย