งานธุรการ

1) ทำหน้าที่บริหารงานธุรการ วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่ดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนให้คำแนะนำ ปรึกษา ปรับปรุง แก้ไขข้อขัดข้องใน  การปฏิบัติงาน

2) ร่างโต้ตอบหนังสือสำคัญ รวมทั้งประกาศและคำสั่งของกองวิชาการและแผนงาน และตามที่ได้รับมอบหมาย

3) เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อ-จัดจ้างของกองวิชาการและแผนงาน

4) เป็นเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง ในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองวิชาการและแผนงาน

5) ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้ง         การซ่อมแซมบำรุง รักษาทรัพย์สินของทางราชการ  และการจัดทำบัญชีควบคุมการซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ  ของกองวิชาการและแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ

6) ควบคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท, ควบคุมงบประมาณรายจ่าย และ     การโอนเงินงบประมาณของกองวิชาการและแผนงาน

7) เป็นเจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองวิชาการและแผนงานนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหารจัดสรร

8) รวบรวมการจัดทำแผนของฝ่าย/งานต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาก่อนเสนอผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

9) ควบคุมดูแล รักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ อำนวยความสะดวก ต้อนรับ รับรอง แก่ผู้มาติดต่อราชการ

10) เก็บรักษาหลักฐานเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน     ในหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

11) เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมภายในของ กองวิชาการและแผนงาน

12) เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย