งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น

1) วางแผนควบคุมดูแล   และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างในงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น

2) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล

3) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ   ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยยึดถือกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์  การให้บริการและเผยแพร่ทางด้านวิชาการ

5) งานจัดทำหรือผลิตสื่อด้านประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์  โปสเตอร์ แผ่นพับ วารสาร เป็นต้น

6) งานรวบรวมข้อมูลกิจกรรม เช่น ภาพถ่าย วีดีโอ และเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

7) งานเผยแพร่ภาพกิจกรรม/การให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

8) งานเผยแพร่ภาพกิจกรรม/การให้บริการผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊คของประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และส่งข่าวสารลงในการประชาสัมพันธ์ของแอปพลิเคชั่น Smart101

9) งานสารสนเทศ งานบริการข้อมูลข่าวสาร

10) งานรวบรวมเอกสารและบริการข้อมูล เพื่อเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  และเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

11) รับผิดชอบหน้าที่พิธีกรงานกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล

12) งานส่งข้อความสั้น (SMS) เชิญร่วมกิจกรรมเทศบาล

13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย