งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

1) ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างในงานบริการและเผยแพร่วิชาการ

2) งานบริการและเผยแพร่วิชาการและข่าวสารของเทศบาล

  3) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานและกิจกรรมตามนโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล

4) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว

5) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ โดยรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยยึดกฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อเสนอข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา

6) รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์การให้บริการและเผยแพร่ทางด้านวิชาการ

7) งานจัดทำหรือผลิตสื่อด้านประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ

8) รวบรวมข้อมูลกิจกรรม เช่น ภาพถ่าย, วีดีโอ และเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ประโยชน์

9) งานควบคุมประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ 

10) งานสารสนเทศ งานบริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

11) งานเผยแพร่ภาพกิจกรรม/การให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

12) งานเผยแพร่ภาพกิจกรรม/การให้บริการผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊คของประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และส่งข่าวสารลงในการประชาสัมพันธ์ของแอปพลิเคชั่น Smart101

13) รับผิดชอบการทำข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมเทศบาล ตลอดจนตรวจสอบรายละเอียดข่าวและนำเสนอผู้บังคับบัญชาก่อนนำส่งผู้สื่อข่าว  รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ  โดยเก็บสำเนาไว้เพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ

14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย