งานวิจัยและประเมินผล

1) งานวิเคราะห์รวบรวม วิจัยข้อมูล เพื่อประกอบการพัฒนางานในภารกิจของเทศบาล

2) งานให้คำปรึกษา แนะนำ วิเคราะห์รวบรวม ประมวลผล ประเมินผล ติดตามและประสานข้อมูลเครื่องมือชี้วัดผลงานปัจจัยแห่งความสำเร็จ (KPI) ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของประชาชน ผลการดำเนินงานประจำปี  รวมถึงผลงานวิจัย ตามภารกิจของเทศบาล

3) งานประสาน  รวบรวม วิเคราะห์ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ

4) งานการประสานว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาผลงานวิจัยต่างๆ  ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

5) งานการประสาน รวบรวม และจัดทำเอกสารเพื่อร่วมประกวดของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

6) งานประเมินความพึงพอใจกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

7) งานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

8) งานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

9) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย