งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

  1. ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างใน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

       2) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ

         3) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

         4) งานจัดทำประชาคม , งานจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน , งานจัดทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน   โครงการ หรืองานในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

         5) งานกำหนดเค้าโครงงานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของเทศบาล

          6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กร    ที่เกี่ยวข้อง

          7) การประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและ       การประเมินงานตามแผน

           8) งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครองการบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

           9) งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล

            10) งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล

           11) งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ

            12) จัดทำควบคุมตรวจสอบการบันทึกระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)

             13) จัดทำควบคุมตรวจสอบการบันทึกระบบข้อมูลกลางของ อปท. (info)

            14) งานประเมินความพึงพอใจงานประเพณีกิจกรรมโครงการต่างๆ ของเทศบาล

             15) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย