งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ใน    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 2) ควบคุมดูแลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการจัดเก็บบันทึก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ปัญหาระบบ GIS (ถ้ามี)

3) งานการวางระบบ  พัฒนาระบบ  ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน

4) ควบคุมดูแลรับผิดชอบการจัดทำเว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และของกองวิชาการและแผนงาน          

5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย