งานนิติกรรมสัญญา

1) งานดำเนินการร่าง ตรวจ พิจารณา จัดทำนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ

2) งานตีความ วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การให้ความเห็นทางวิชาการ และ   ข้อหารือ ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3) งานดำเนินการตามกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ

4) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างในงานนิติกรรมสัญญา

5) งานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การช่วยเหลือด้านกฎหมายต่าง ๆ

6) งานสอบสวน สืบสวน พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัย การร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์

7) งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

8) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเทศบาล

9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย