ประชุมกองวิชาการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.(พิเศษ)ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมกองวิชาการและแผนงาน ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ว่าที่ร.ท.อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนการบริหาร, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, และพนักงานของกองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของกองวิชาการและแผนงาน ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด