ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1) บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย

2) รับผิดชอบบริหารงานทั่วไปในฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3) ปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4) ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท รวมทั้งการตั้งงบประมาณและการโอนงบประมาณของฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

5) ประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6) ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการควบคุม  ตรวจสอบให้คำแนะนำ ปรึกษา ปรับปรุง แก้ไข ติดตามและประเมินผลงาน แก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

7) งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

8) ในกรณีที่ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานไปราชการ หรือลา หรือ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  รักษาราชการแทน  ในลำดับที่  1