ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

1) บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย

2) รับผิดชอบบริหารงานทั่วไปในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

3) ปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

4) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานวิเคราะห์นโยบาย  และแผน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานจัดทำงบประมาณ และงานวิจัยและประเมินผล

5) ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท รวมทั้งการตั้งงบประมาณและการโอนงบประมาณของฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

6) ประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในฝ่ายแผนงานและงบประมาณก่อนนำเสนอผู้บริหารรับทราบ

7) ติดต่อประสานงาน วางแผน  มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำปรึกษา ปรับปรุง แก้ไข ติดตามและประเมินผลงาน แก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

9) ในกรณีที่ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานไปราชการ หรือลา หรือ  ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ให้หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ในลำดับที่  2