งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

1) งานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การช่วยเหลือด้านกฎหมายต่าง ๆ

2) งานสอบสวน สืบสวน พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัย การร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์

3) งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

4) งานดำเนินการตามกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ

5) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างใน    งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

6) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเทศบาล

7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

8) ในกรณีที่ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ไปราชการ หรือลา หรือ     ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ให้หัวหน้างานรับเรื่องราวร้องทุกข์ รักษาราชการแทนในลำดับที่ 3