เกี่ยวกับงาน

นายสุบิน  ทราบรัมย์   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)  เลขที่ตำแหน่ง  47-2-07-2101-009   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

                   มีหน้าที่บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์         ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับ  งานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น  งานธุรการ งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน ตอบปัญหาและชี้แจง เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม  ในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จำนวน 2 ฝ่าย 9 งาน ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานธุรการ งานนิติกรรมสัญญา งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ และงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น

นายนุชิต  เกรียงวิช  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

งานธุรการ

1.1.1  นางสาวนฤสรณ์  ตรีกุล หัวหน้างานธุรการ (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน) 

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

 1.2.1.  นายจตุรงค์  ประดิษฐ์  หัวหน้างานรับเรื่องราวร้องทุกข์  (นิติกรชำนาญการพิเศษ) 

 1.2.2 นายณัฐกร  สัมฤทธิ์รินทร์    พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยนิติกร) 

งานนิติกรรมสัญญา   

1.3.1  นายปรัชญา  สุทธิพิริยะหทัย    หัวหน้างานนิติกรรมสัญญา 

(นิติกรชำนาญการ)  

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  

 1.4.1  นายทิษณุ ชะโลธาร     หัวหน้างานบริการและเผยแพร่วิชาการ        
(นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ)  

1.4.2  นายตรีเพชร  ภาษี     นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน     

1.4.3  นายสัมฤทธิ์  โคตะยันต์  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับรถยนต์) 

1.4.4  นายทรงวุฒิ  อนุนิวัฒน์  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  

1.4.5  นายปกป้อง  วงศ์คำจันทร์  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

 1.4.6  นายวิทยา  ตรีบุญเมือง พนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

1.4.7  นายศักดิ์ศรี  จันทรี  พนักงานจ้างทั่วไป    

 1.4.8 นายบัญชา  หล้าก่ำ  พนักงานจ้างทั่วไป  ช่วยงานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น 

 1.5.1  นางวชิราภรณ์  เสณีแสนเสนา  หัวหน้างานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น  (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ) 

1.5.2 นางสาวปภัทชญา อภิมติรัตน์ พนักงานจ้างภารกิจ(ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์)

1.5.3  ว่าที่ ร.ต. โกสิทธิ์  วันโพนทอง     พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 1.5.4 นายธีระวัฒน์  วารีรักษ์   พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

1.5.5  นางสาวศิริญญา  ลาน้ำเที่ยง พนักงานจ้างทั่วไป                                                                                                          

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานจัดทำงบประมาณ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและประเมินผล

 นางสาวกรชนก ยุคะลัง  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน   

2.1.1  นางดารณี  ชัยมานะพร  หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) 

2.1.2  นางพัชรี  ศิริเวช   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     

2.1.3 นายธนวัฒน์   พลอยโสภณ   พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2.1  นายอภิชาติ  นรทีทาน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.2       -ว่าง-         พนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2.4 นายเอกลักษณ์  ศรศักดา    พนักงานจ้างตามภารกิจ    ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

งานจัดทำงบประมาณ   

2.3.1  นายสุริยา  ทองห้าว  หัวหน้างานจัดทำงบประมาณ (นักวิชาการคลังชำนาญการ)  

2.3.2  นางสาววรัชยา วรกิจไพบูลย์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 

 งานวิจัยและประเมินผล

 2.4.1 นายอภิชาติ  นรทีทาน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

ใส่ความเห็น